Size özel fiyatlarımız için lütfen teklif isteyiniz

nartanyapi@gmail.com

Teknolojideki ilerlemeler, plastik boru üretimi için gerekli hammadde üretiminde de önemli gelişmelerin yaşanmasını sağlamıştır. 1950’li yıllarda geliştirilen PE 32 sınıf düşük yoğunluklu polietilen plastik borular ilk kez içme suyu hatlarında kullanılmıştır. Daha sonra PE 63 hammaddesi geliştirilerek yüksek basınç gerektirmeyen sistemlerde kullanımı başarı ile uygulanmıştır. Ancak PE 63, malzemenin teknik özelliklerinden dolayı 4 bara kadar basınç gerektiren hatlarda kullanılmıştır. Hammadde konusunda gelişmeler devam etmiş ve 2. jenerasyon olarak PE 80 hammaddesi kullanıma sunulmuştur. Böylece PE 80 hammaddesi de içme suyu ve doğalgaz şebekelerinde yüksek performans ile kullanılmaya başlandı. 1990 başlarında geliştirilen 3. jenerasyon PE 100 boru hammaddesi ise içme, kullanma suyu ve doğal gaz şebekelerindeki kullanım alanına hem yüksek performans, hem de ekonomik bir çözüm olmuştur.

Fırat, Ø 1600 mm ye kadar olan ürün gamını 2013 yılı itibari ile Ø 2500 mm ye çıkarmıştır. PE borular, Ø 125 mm’ye kadar kangal halinde, Ø 125 mm ve üzerindeki çaplarda ise 12-13 m uzunluklarda üretilmekte, bunun dışında özel projelerde denizden nakledilmek üzere 500 m uzunluklarda tek parça HDPE boru üretimi de yapılabilmektedir.

FIRAT PE 100 ek parça konusunda da her geçen yaptığı yatırımlarla ürün gamını arttırmaktadır. Elektrofüzyon, Enjeksiyon kalıplama ve konfeksiyon yöntemi ISO 4427 ve EN 12201 normları gibi yüksek kalite gerekliliklerini sağlayarak geniş kapasitede üretim yapmaktadır.

PE 100 Polietilen Boruların Avantajları

Polietilen Hammadesinin Özellikleri

KPolietilen boru ve ek parça üretiminde kullan›lan hammaddeler
MRS (Minimum Gerekli Dayan›kl›l›k – Minimum Required Strength)
ile s›n›fland›r›l›rlar. MRS, malzemenin 20°C’de 50 y›l süre ile iç
bas›nca gösterdi€i mukavemet de€eridir.
MRS’ye göre PE malzemeler tablo 1’deki flekilde s›n›fland›r›l›r.
PE boru flebekelerinde hammaddenin s›n›f›na ve flebekenin
durumuna göre emniyet katsay›s› tespit edilerek tüm hesaplamalar
bu katsay›ya göre yap›l›r. Do€algaz flebekelerinde emniyet katsay›s›
C=2.0, içme suyu isale hatlar›nda emniyet katsay›s› C=1.25 olarak
al›n›r.
PE malzemelerin yo€unlu€u artt›kça mekanik mukavemet de€erleri
de artmaktad›r. Ayn› çal›flma bas›nc›na sahip bir boru farkl›
hammaddelerden üretildi€inde et kal›nl›€›ndaki düflme afla€›daki
flekilde görülmektedir.
D›fl çap› 110 mm, çal›flma bas›nc› 10 bar olan bir borunun PE 32,
PE 63, PE 80 ve PE 100 hammaddelerinden üretilmesi halinde et

Size özel fiyatlarımız için lütfen teklif isteyiniz

nartanyapi@gmail.com

 

3 Responses

  1. İyi çalışmalar;

    Köydeki evimin temiz su(içme suyu olarak kullanılacak) beslemesinde bahçe geçişinde kullanabileceğim PE 100 HDPE kangal borudan 30 metre temin etmem mümkün olabilir mi?

    Saygılarımla
    Ergün KAYA

  2. Merhaba 40mm veya 50mm 2500-3000 metre vmavi renk kangal su borusu almak istiyorum fiyatı nedir? Siz kargoylan gönderiyormusunuz ? Gönderiyorsanız kargo üçret durumu nedirR dedi ki:

    Teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.