Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi

Yatırım konuları ve uygulama illeri

Bu program aşağıdaki 7 (yedi) adet yatırım konusunu kapsar;

 1. a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
 2. b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
 3. c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

 1. d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,
 2. e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,
 3. f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması,

Bu program kapsamındaki yatırım konuları tüm illerde uygulanır.

 

Hibe desteği tutarı ve oranı

Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe başvuru formunda (EK-2) belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanır.

Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler ve  tüzel kişiler için 1.000.000.- TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır

Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.

Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Başvuru şekli, yeri ve zamanı

Başvurular, bireysel sulama sistemi alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, güncel Uygulama Rehberinde yer alan başvuru formu (EK-2) ve eklerine uygun olarak hazırlanır. Birden fazla parsel için başvuru yapılacaksa her bir parsel için başvuru formu ayrı ayrı düzenlenir tek proje dosyası olarak sunulur. Başvurular süresi içerisinde e-belge üzerinden kayıt altına alınarak yapılır.

 

Başvuru dosyası içerisinde yer alan;

Başvuru için su kaynağı çeşidine göre alınması gerekli izin belgeleri ve bu belgelere ilişkin şartlar (Birden fazla parsel için başvuru yapılacaksa her bir parsel için bu şartlar sağlanarak belgelenmelidir) ;

 1. a) Yerüstü su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak “Su Kaynağı Kullanım İzni/Tahsis Belgesi”,
 2. b) Yeraltı su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak “Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi”,
 3. c) 20/7/1961 tarihli ve 5/1465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yeraltı Suları Tüzüğünde yer alan komşu hakkı başlığı kapsamında yeraltı suyu kullanma belgesi alınmış olan kuyular hariç, kişilere ait kuyular için sadece bir başvuru yapılabilir. Kuyu kiralanmasıyla yapılan başvurulara hibe desteği verilmez. Ancak kiralanan arazi içinde arazi sahibi adına yeraltı suyu kullanma belgesi olan kuyu mevcut ise kabul edilir. Satın alınan arazilerde bulunan kuyular için yapılacak başvurularda, arazinin yeni sahibi adına yeraltı suyu kullanma belgesi alınması gerekir.

ç) Sulama birlikleri veya sulama kooperatifleri tarafından işletilen toplu basınçlı sulama sistemlerinde yer alan hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda, sulama birliği veya sulama kooperatifinden su kullanım izin belgesi alınması şartıyla aynı hidrant için birden fazla başvuru yapılabilir. Alınacak su kullanım izin belgesinde su tahsisi yapılan parselin, parsel numarası, su alınan hidrantın numarası ve projeye esas tahsis edilecek debi miktarı belirtilmelidir. Ancak, tahsis edilen debilerin toplamı, her bir hidrant için toplu basınçlı sulama sisteminin projesinde belirtilen debinin üzerinde olması durumunda bu belgeler uygun görülmez. (Sulama kooperatifleri ve sulama birliklerine ait açık kanal sulama sistemlerinden su tahsis edilmesi durumunda ise sulama kooperatifi veya sulama birliğinden alınacak su kullanma izin belgesinde su tahsisi yapılan parselin, parsel numarası, söz konusu parselin sulama şebekesinde yer aldığı ve su alınan kanalının numarası, çeşidi (ana kanal, tersiyer, sekonder vb.)  ve projeye esas tahsis edilecek debi miktarı belirtilmelidir. Ancak, kanal çeşidine göre bu kanaldan tahsis edilen debilerin toplamı, her bir kanal için toplu sulama sisteminin projesinde belirtilen debinin üzerinde olması durumunda bu belgeler uygun görülmez.

 1. d) Su kaynağı keson kuyu olan başvurularda kuyu ruhsatı şartı aranmayacak olup, jeoloji mühendisi veya il proje yürütme birimi elemanlarınca kuyunun keson kuyu olduğunun belirlenmesi ve kuyuya ait debinin tespit edilerek tutanağa bağlanması yeterli olacaktır.
 2. e) Yerüstü su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak Su Kaynağı Kullanım İzni / Tahsis Belgesi veya yeraltı su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak Yeraltı Suyu Kullanma Belgesinde uygun görülen debilerle, keson kuyularda ölçülerek tespit edilen debiler, sulama projelerinde hesaplama sonucunda bulunan sezonluk toplam sulama suyu ihtiyacını karşılayacak miktarda olmalıdır. Söz konusu debileri karşılamayan sulama projeleri uygun görülmeyecektir.

Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular; 2022 yılı için 10 Ocak ’tan başlayarak 28 Şubat tarihine kadar,  son başvuru tarihi tatil gününe denk gelmesi halinde ilk mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından, dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilerek yapılır. Başvuru sahibinin, herhangi bir zorunluluk nedeniyle şahsen başvuru yapamaması durumunda, noterden vekaletname verdiği bir kişi bu program kapsamında hibe başvurusunu vekaleten yapabilir. Bu durumda vekaletnamenin başvuru ile birlikte verilmesi gerekmektedir. Ayrıca, güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği belirlenen ve başvuru sahibi tarafından imzalanan dosya teslim alma/dosya iade belgesi (EK-1) başvuru esnasında iki nüsha olarak dosya ile birlikte verilir.

Dosyayı teslim alan başvuru kabul personeli tarafından yapılan, başvuru sahibinin statüsüne göre belgelerin “var/yok” kontrolünde; başvuru belgelerinin eksiksiz olması durumunda, başvuruya ait bilgiler veri tabanına girilir.

Güncel Uygulama Rehberinde örnekleri yer alan, Hibe Başvuru Formu (EK-2), Dosya Teslim Alma / Dosya İade Belgesi (EK-1), Proje Keşfi ve toprak ve su analiz raporları  taranarak (pdf) veya resim formatında  veri tabanına eklenir. Başvuruya ait bilgiler veri tabanına girilerek veri tabanından başvuru numarası alınır.

Başvuru sahibi ve başvuru kabul personeli tarafından imzalanan ve başvuru tarihini içeren dosya teslim alma/dosya iade belgesine (EK-1) başvuru numarası verilir ve “Dosya iade” kısmının üstü çizilerek bir nüshası başvuru sahibine teslim edilir. Başvuru belgelerinin  eksik olması durumunda başvuru kabul edilmeyerek, başvuru sahibi ve başvuru kabul personeli tarafından imzalanan ve başvuru tarihini içeren dosya teslim alma/dosya iade belgesine (EK-1) başvuru numarası verilmez ve “Dosya teslim alma” kısmının üstü çizilir ve  dosya iade belgesinin bir nüshası başvuru sahibine verilerek başvuru dosyası iade edilir. Başvuru sahibi tarafından eksik belgeler tamamlanarak başvuru süresi içinde yeniden başvuru yapılabilecektir. Başvuru Belgesinde yer alan belgelerin mevcudiyeti, bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez.  Başvuru son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde, takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir.

Başvuru süresi tamamlandıktan sonra İl Müdürlüğünce hazırlanacak, ilin bütününü içeren ve veri tabanında oluşturulan Başvuru Listesi EK-5 – [TABLO-1] Bakanlığa gönderilir

Başvuru Sahibinden İstenilecek Başvuru Belgeleri

 

Ana hatlarda veya iletim hatlarında kullanılacak PVC-U veya PE borularda;

  1. Firma adı ve/veya marka veya model,
  2. Üretim tarihi,
  3. Boru çapı (Ø),

 

Yağmurlama sulama lateral boru hatlarında kullanılacak borularda;

  1. Firma adı ve/veya marka veya model,
  2. Üretim tarihi,
  3. Boru çapı (Ø).

Yüzey üstü ve yüzey altı damla sulama lateral boru hatlarında kullanılacak borularda;

  1. Firma adı ve/veya marka veya model,
  2. Üretim tarihi,
  3. Boru çapı (Ø),

ç)  Et kalınlığı (mm veya mil),

 1. Damlatıcı aralığı (cm).

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.